Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa
4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne
7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com