KWALIFIKACJE I ZADANIA DORADCY METODYCZNEGO

A. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z 31 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zmianami tj. Dz.U. z 2018r. poz.1457 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (DZ. U. 2016, poz. 1591).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018r. poz. 1133).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982r. Nr 3 poz.19 opracowana na podstawie Dz.U. z 2018r. poz.967).


B. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD KANDYDATÓW
Doradcą metodycznym może być nauczyciel, który:

 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
 • posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

C. ZADANIA DORADCY METODYCZNEGO
Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela:
 • w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ;
 • w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, a w szczególności przez wymianę doświadczeń.
Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z:
 • placówkami doskonalenia,
 • bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
C. TRYB POWIERZANIA ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO
Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu opinii dyrektora właściwej placówki doskonalenia.
Organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, określa:
 • szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;
 • szkoły lub placówki, w których nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania;
 • warunki wykonywania zadań nauczyciela-doradcy metodycznego.