Administratorem Danych Osobowych jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. J. Słowackiego 17, 26-600 Radom, zwanym dalej RODoN. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: ul. J. Słowackiego 17, 26-600 Radom.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych RODoN - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań publicznych i stautowych RODoN, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.