NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką samorządową, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja Nr 229/2017). W Ośrodku organizowane są różne formy doskonalenia w czasie dogodnym dla klienta. W systematycznie aktualizowanej ofercie dostosowanej do potrzeb znajdują się:
 • szkolenia,
 • seminaria,
 • warsztaty metodyczne,
 • konsultacje,
 • konferencje,
z których mogą korzystać nauczyciele pragnący doskonalić swój warsztat pracy. Zajęcia te planują, organizują i prowadzą eksperci różnych specjalności. Doradcy metodyczni służą radą w zakresie metodyki kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego oraz:
 • awansu zawodowego,
 • prawa oświatowego,
 • wspierania rozwoju dziecka młodszego,
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • kształcenia i doradztwa zawodowego.
Dla nauczycieli dbających o rozwój zawodowy proponujemy cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy, które umożliwiają osiąganie korzyści z procesowych działań opartych na zaufaniu i wzajemności.

W roku szkolnym 2017/2018 skoncentrujemy się na realizacji kierunków polityki oświatowej państwa:
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Zbudowana przez nas oferta ma służyć indywidualnemu doskonaleniu zawodowemu (szkolenia, seminaria, konsultacje, itp.) oraz wspomaganiu kompleksowego rozwoju szkoły. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy szkołom i placówkom w przeprowadzeniu diagnozy, planowaniu i wdrażaniu zmian, ewaluacji efektów oraz formułowaniu wniosków. Współpraca szkoły ze specjalistą wspierającym rozwój ma na celu wprowadzanie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania.

Z naszych propozycji każdego roku korzysta kilka tysięcy nauczycieli z ponad stu szkół i placówek. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i zapraszamy Państwa do współpracy.