Warning: Use of undefined constant DIR_MAIN - assumed 'DIR_MAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /id.php on line 3
RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką samorządową, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W Ośrodku organizowane są różne formy doskonalenia w formie stacjonarnej i zdalnej. W systematycznie aktualizowanej ofercie znajdują się:
 1. webinaria,
 2. szkolenia,
 3. seminaria,
 4. warsztaty metodyczne,
 5. konsultacje,
 6. konferencje.

Doradcy metodyczni służą radą w zakresie metodyki kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego oraz:
 1. awansu zawodowego,
 2. prawa oświatowego,
 3. wspierania rozwoju dziecka młodszego,
 4. pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
Wszystkie zajęcia prowadzone przez doradców metodycznych są bezpłatne.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE, którego celem jest bezpłatne wsparcie dyrektorów i nauczycieli w codziennej pracy w czasie pandemii.
Dyrektorom szkół proponujemy 10 - godzinny cykl szkoleń (metoda hybrydowa) dla rady pedagogicznej:
 1. Zmęczenie cyfrowe i inne konsekwencje izolacji społecznej (1 godz.),
 2. Komunikacja i dobra współpraca z rodzicami w czasie edukacji zdalnej (1 godz.),
 3. Praca z aplikacją Teams dla początkujących (1 godz.),
 4. Metody aktywizujące w pracy zdalnej (2 godz.),
 5. Tablica interaktywna, OneDrive, bezpieczne narzędzia i aplikacje w realizacji podstawy programowej:
  • języka polskiego (1 godz.),
  • języka angielskiego/niemieckiego (1 godz.),
  • matematyki (1 godz.)
  • biologii (1 godz.)
  • historii (1 godz.).

Nauczycielom szkół i placówek proponujemy udział w zajęciach stacjonarnych w małych grupach (szkolenia, warsztaty metodyczne, seminaria) prowadzonych w siedzibie Ośrodka przy ulicy J. Słowackiego 17 i w webinariach prowadzonych w aplikacji Teams - Office 365.
W czasie zajęć rozwijana będzie wiedza na temat technologii cyfrowych w edukacji, kompetencji cyfrowych uczniów i rodziców, sposobów realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminów oraz ulepszania kluczowych relacji, w które zaangażowana jest społeczność szkolna.
Wszystkim dbającym o rozwój zawodowy proponujemy cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy i sieci wsparcia, które umożliwiają osiąganie korzyści z procesowych działań opartych na zaufaniu i wzajemności oraz dzieleniu się przykładami dobrej praktyki.

W roku szkolnym 2020/2021 skoncentrujemy się na realizacji kierunków polityki oświatowej państwa:
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Zbudowana przez nas oferta ma służyć indywidualnemu doskonaleniu zawodowemu oraz wspomaganiu kompleksowego rozwoju szkoły. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy szkołom i placówkom w przeprowadzeniu diagnozy, planowaniu i wdrażaniu zmian, ewaluacji efektów oraz formułowaniu wniosków.

Z naszych propozycji każdego roku korzysta kilka tysięcy nauczycieli z ponad stu szkół i placówek. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i zapraszamy Państwa do współpracy.