Polska wersja językowa English version

Comenius Regio

Partnerskie Projekty Regio

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.

W Comenius Regio mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz kuratoria oświaty we współpracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną do udziału w programie Comenius oraz co najmniej jedną instytucją, organizacją działającą w danym regionie w obszarze edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea).

Partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów (zawierających jednostkę samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, szkołę i inną organizację) z dwóch krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym jeden z krajów musi być członkiem Unii Europejskiej.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa jednostka samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, które pełnią rolę koordynatora w regionie i ponoszą odpowiedzialność za rozliczenie finansowe projektu.

Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć dowolnego tematu dotyczącego edukacji szkolnej istotnego dla obu współpracujących w ramach projektu regionów np. zarządzania szkołą, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, redukowania przedwczesnego porzucania nauki, przedsiębiorczości, integracji uczniów rodziców migrujących.

Formy aktywności podczas realizacji projektu:

 • spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie,
 • wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną ,
 • badania, studia przypadków,
 • job shadowing
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk
 • peer learning
 • konferencje, seminaria, warsztaty
 • letnie szkoły
 • kampanie informacyjne
 • publikacja i upowszechnianie materiałów
 • językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie
 • auto ewaluacja
 • upowszechnianie rezultatów projektu

Więcej informacji:

www.comenius.org.pl