Polska wersja językowa English version

Nowy projekt! Radom - Sefton (lipiec 2010)

Beneficjentem projektu "Szkoły i rodziny razem w regionach europejskich" realizowanego w ramach programu Comenius Regio jest Gmina Miasta Radom. Partnerami są: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest od sierpnia 2010 roku we współpracy z konsorcjum brytyjskim: Sefton Children Schools and Families, Linaker Primary School, St Oswalds Church of England Primary School, Sefton Primary Care Trust. Na realizację zadań beneficjent otrzymał dofinansowanie w wysokości 42 tys. euro, przy łącznej wartości projektu 49 tys. euro.
W Polsce realizowanych jest 21 projektów; radomskie przedsięwzięcie jest jedyne na Mazowszu. W fazie oceny merytorycznej projekt zajął wysokie miejsce w kraju.
Celem partnerstwa jest stworzenie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami z Sefton w Wielkiej Brytanii i radomskimi placówkami. Doświadczenia obydwu stron wykorzystane zostaną do wypracowania nowych metod pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Stworzone zostaną narzędzia służące pedagogizacji rodziców i materiały pomocne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.