Oferta szkoleń - Czerwiec 2021

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN


Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE - sieci wsparcia

więcej...


Kalendarz działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły


Szkolenia dotyczące wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły

więcej...


Oferta szkoleń - Maj 2021

13.05.2021 godz. 17.00
Webinarium "Problemy wychowawcze i emocjonalne dzieci z rodzin niepełnych i rekonstruowanych"


12.05.2021 godz. 15.00
Konferencja "Znajdziesz mnie w bibliotece. Książka obrazkowa"


27.04.2021 godz. 16.00
Konferencja "Metody zwalczania skutków hipokinezji"


27.04.2021 godz. 15.00
Konferencja "Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety"


Oferta szkoleń - Kwiecień 2021
Oferta szkoleń - Marzec 2021

20.04.2021 godz. 16.00
Konferencja "Przyrodniczo-matematyczne projekty statystyczne"


20.04.2021 godz. 16.30
Seminarium "O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE - praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie"


09.04.2021 godz. 18.00
Konferencja "Komunikacja pomiędzy osobami ze spektrum autyzmu a neurotypowymi"


10-11.04.2021
Konferencja "ZAOPIEKUJ SIĘ SOBĄ NAUCZYCIELU"
Program konferencji


11.01.2021 - Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych


Szkolenia dotyczące zmian w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r

więcej...


20.03.2021 godz. 9.00
Konferencja "Humanistyka cyfrowa"


16.03.2021 godz. 16.00
Konferencja "¦więto liczby Pi - czyli o matematyce zdalnie i realnie"


Oferta szkoleń - Luty 2021
Oferta szkoleń - Styczeń 2021

25.01.2021
Webinarium "Doradztwo zawodowe w kontek¶cie wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji"

więcej...


Jesteś nauczycielem z Radomia lub okolic? - aplikuj do 30.12.2020


Oferta szkoleń - Grudzień 2020

Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 wrze¶nia 2020 r.


08.12.2020 godz. 15.30

Webinarium "Pierwsza pomoc emocjonalna"

więcej...


Oferta szkoleń - Listopad 2020

03.11.2020 godz. 16.30

Webinarium "Pierwsza pomoc emocjonalna"

więcej...


Doł±cz do zespołu doradców metodycznych RODoN - aplikuj do 31.10.2020


Oferta szkoleń - PaĽdziernik 2020

Zostań doradc± metodycznym - doł±cz do nas!

więcej...


29.09.2020 - AKTUALIZACJA
Seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji - nowe podej¶cie do kwalifikacji, rynku pracy"

więcej...


Oferta szkoleń - Wrzesień 2020

Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 wrze¶nia 2020 r.


MEN - Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej - aktualizacja wytycznych GIS


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku


25.06.2020 godz. 14.00
Webinarium "Kreatywnie o edukacji matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej"


25.06.2020 godz. 15.00
Webinarium "Projekty uczniów - opracowanie informacji w postaci obrazów za pomoc± wybranych aplikacji"


25.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Znaczenie komunikacji interpersonalnej w przekazywaniu wiedzy zawodowej"


23.06.2020 godz. 17.00
Webinarium "Planujemy realizację podstawy programowej z matematyki w kl.2 szkoły ponadpodstawowej"


19.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Mapy myśli I fiszki online - czy warto je tworzyć?"


18.06.2020 godz. 15.00
Webinarium "Twórcze działania ucznia w programie GIMP"


18.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Dobre praktyki z wykorzystaniem program Erasmus"


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


15.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Typy osobowości jako wstęp do rozwoju zawodowego"


12.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Testy online dla uczniów. Jak sprawdzić zdobyt± wiedzę w trakcie e-learningu?"


12.06.2020 godz. 13.00
Webinarium "Wspieranie komunikacji dziecka z ASD"


10.06.2020 godz. 13.00
Webinarium "Wady, zalety i konsekwencje zdalnej pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym"


10.06.2020 godz. 18.00
Webinarium "Awans zawodowy nauczyciela- jak przygotować dokumentację dla komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego"


09.06.2020 godz. 17.00
Webinarium "Strategie nauczania/uczenia się służ±ce rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów "


08.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "Teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera, jako wstęp do indywidualizacji pracy z uczniem"


08.06.2020 godz. 13.00 - ODWOŁANE
Webinarium "Najnowsze technologie i ich zastosowanie w edukacji"


08.06.2020 godz. 15.00
Webinarium "Jak rozwijać kompetencje kluczowe dzieci młodszych?"


06.06.2020 godz. 9.30
Konferencja on-line "Zaopiekuj się sob±, nauczycielu"


05.06.2020 godz. 16.00
Webinarium "PADLET jako narzędzie pracy z uczniem "


05.06.2020 godz. 13.00
Webinarium "Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa "


04.06.2020 godz. 15.00
Webinarium "Ewaluacja i autoewaluacja działań nauczyciela. Jak spełnić wymagania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego? "


04.06.2020 godz. 14.00
Webinarium "Kreatywny uczeń na zajęciach informatyki"


03.06.2020 godz. 18.00
Webinarium "Rozwijanie samodzielno¶ci, kreatywno¶ci i innowacyjno¶ci uczniów"


01.06.2020 godz. 14.00
Webinarium "Edukacja artystyczno-medialna w szkole"


01.06.2020 godz. 12.00
Webinarium "Kształcenie na odległo¶ć w edukacji wczesnoszkolnej. Kilka wskazówek, jak wspierać rodziców i dzieci w nauce zdalnej"


29.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "Metody, które warto stosować w pracy zdalnej z uczniami na katechezie"

więcej...


28.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Ewaluacja zajęć informatyki prowadzonych zdalnie"

więcej...


28.05.2020 godz. 14.00
Webinarium "Wielokierunkowe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole"

więcej...


28.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Wybory edukacyjno-zawodowe ucznia, wynikiem konsultacji z doradc± zawodowym"

więcej...


26.05.2020 godz. 19.00
Webinar dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej
Instrukcja jak doł±czyć do spotkania


26.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Rodzice w szkole"

więcej...


25.05.2020 godz. 13.00
Webinarium "Przenikanie - sztuka w wielu odsłonach"

więcej...


22.05.2020 godz. 10.00
Webinarium "Zanim usi±dę przed lustrem. Profilaktyka zaburzeń komunikacji"

więcej...


22.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "Kształtowanie postaw w wychowaniu do warto¶ci"

więcej...


22.05.2020 godz. 14.00
Webinarium "Jak uczy się mózg i co z tego wynika?"

więcej...


21.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Inspiracje, wyzwania - domowa lekcja wychowania fizycznego"

więcej...


21.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "„Wolontariat” - wsparciem dla kariery"

więcej...


20.05.2020 godz. 18.00
Webinarium "Escape room w genially "

więcej...


19.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "Wybieram szkołę i zawód "

więcej...


19.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki - zdalne powtórki"

więcej...


18.05.2020 godz. 18.00
Webinarium "Microsoft Forms czy Testportal? Testujemy narzędzia do zdalnego sprawdzania wiedzy i umiejętno¶ci naszych uczniów."

więcej...


18.05.2020 godz. 13.00
Webinarium "Emisja głosu"

więcej...


15.05.2020 godz. 14.00
Webinarium "Jak sensownie i skutecznie wykorzystać nowe media w nauczaniu języka niemieckiego? "

więcej...


14.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "W co się bawić z dziećmi (muzycznie i nie tylko) podczas kwarantanny? Gar¶ć propozycji, wymiana do¶wiadczeń"

więcej...


14.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Ocenianie na zajęciach informatyki podczas nauczania zdalnego"

więcej...


13.05.2020 godz. 12.00
Webinarium "Nauczanie zdalne w klasach 1-3"

więcej...


12.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "Innowacja pedagogiczna krok po kroku: od czego zacz±ć? "

więcej...


12.05.2020 godz. 17.00
Webinarium "Matematycy w sieci"

więcej...


11.05.2020 godz. 14.00
Webinarium "Edukacja artystyczno-medialna w szkole"

więcej...


08.05.2020 godz. 14.00
Webinarium "Jak uczyć zdalnie"

więcej...


07.05.2020 godz. 15.00
Webinarium "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach informatyki podczas nauczania zdalnego"

więcej...


06.05.2020 godz. 18.00
Webinarium "Genialne prezentacje w genially i Sutory"

więcej...


05.05.2020 godz. 16.00
Webinarium "Edukacja przez działanie - Jak uczyć w XXI w.?"

więcej...


30.04.2020 godz. 14.00
Webinarium "Rozwijanie teorii umysłu u dzieci z ASD"

więcej...


30.04.2020 godz. 13.00
Sieć współpracy (on-line) "Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas 1-3"

więcej...


29.04.2020 godz. 17.00
Webinarium "Zdalne sprawdzanie wiadomo¶ci i umiejętno¶ci uczniów"

więcej...


28.04.2020 godz. 15.00
Webinarium "Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń cz.2"

więcej...


28.04.2020 godz. 10.00
Sieć współpracy (on-line) "Nauczyciel wychowania przedszkolnego rozpoczynaj±cy pracę z dziećmi"

więcej...


23.04.2020 godz. 18.00
Sieć współpracy (online) - Realizacja programu "Twoje dane-Twoja sprawa"

więcej...


21.04.2020 godz. 14.30
Webinarium "Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń cz.1"

więcej...


Kształcenie na odległo¶ć - przedłużone do 26 kwietnia


06.04.2020 godz. 14.00
Webinarium "Edukacja artystyczno-medialna w szkole"


01.04.2020 godz. 19.30
Webinarium "TEAMS - przygotowanie i prowadzenie lekcji online"

więcej...


Kształcenie na odległo¶ć - nowe regulacje prawne


W zwi±zku z sytuacj± epidemiologiczn± informujemy, że Radomski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli zawiesza zajęcia dla nauczycieli od dnia 12 do 25 marca br.


01.04.2020 godz. 19.30
Webinarium "Moja pierwsza lekcja z ZOOM - jak przeprowadzić warto¶ciow± lekcję online"

więcej...


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


12.03.2020 - ODWOŁANE
Szkolenie dla dyrektorów "Pragmatyka zawodowa nauczycieli"

więcej...


25.02.2020
Seminarium "Przegl±d zagrożeń dla emocji i psychiki współczesnego ucznia"

więcej...


31.01.2020
Warsztaty - Zindywidualizowana ¶cieżka kształcenia i oceny efektywno¶ci udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach

więcej...


16.01.2020

Konferencja "Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny z matematyki"


11.12.2019
Warsztaty "Wykorzystanie aplikacji telefonicznych na lekcji wychowania fizycznego"
Rejestracja zakończona. Liczba miejsc wyczerpana.

więcej...


10.12.2019
Konferencja "Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole. Fakty i mity"
Rejestracja zakończona

więcej...


9.12.2019
Seminarium "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"

więcej...


9.12.2019
"Księgarnia Marzeń - Czytamy Razem" - zajęcia dla nauczycieli języka polskiego

więcej...


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


2.12.2019
Zajęcia warsztatowe "Rysuj wiedzę"

więcej...


27.11.2019
Warsztaty "Drogi do niepodleglo¶ci"

więcej...


29.10.2019 - 3.12.2019


Metodyczna Jesień RODoN - zajęcia dla nauczycieli języków obcych


25.11.2019 r.
Konferencja "Rodzice w przedszkolu i szkole - trudni klienci czy partnerzy"

więcej...


20.11.2019
Warsztaty z Susan Holden - TEACHING ENGLISH TODAY

więcej...


30.10.2019 r.
Szkolenie "Od małego na całego na sportowo"

więcej...


25.10.2019 r.
Warsztaty "Tradycje i warto¶ci w procesie wychowawczo - dydaktycznym"


Konferencja POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


Ogłoszenie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego


20.05.2019 r.
Uroczyste podsumowanie konkursów 2018/2019


3.04.2019 r.
Gra miejska "Moje dane - moja sprawa"


1.04.2019 r.
Nauczanie techniki marszu z kijkami nordic walking


30-31.03.2019 r.
Konferencja "Zaopiekuj się sob± nauczycielu"


28.03.2019 r.
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI NA WSH, UL.TRAUGUTTA 61A!!

Szkolenie awans zawodowy nauczycieli


19.03.2019 r.
Konferencja "Piosenka jest dobra na wszystko"


9.03.2019 r.
Konferencja "Matematyka 2019"


22.02.2019 r.
Konferencja "Od muzyki do matematyki - najlepsze sposoby na rozwijanie umiejętno¶ci dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"


21.02.2019 r.
Konferencja "Przed i po egzaminie ósmoklasisty - jak uczyć matematyki we współczesnej szkole podstawowej"


20.02.2019 r.
Konferencja "Uczeń z dysfunkcj± słuchu w szkole"


19.02.2019 r.
Kurs doskonal±cy pracę nauczyciela - trenera z zakresu fitnessu


23.01.2019 r.
Seminarium "Zmiana definicji podstawowych jednostek układu SI"


21.01.2019 r.
VII Konferencja z cyklu Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo


14.12.2018 r.
Szkolenie "Praktyczne strategie do pracy z dziećmi z problemami z zakresu integracji sensorycznej"


11.12.2018 r.
Szkolenie "KAMISHIBAI - PAPIEROWY TEATR. Czytam, Piszę, Ilustruję, Przedstawiam."


10.12.2018 r.
Konferencja "Mała skala - duży efekt, czyli eksperymenty na 4 ręce"


OBCHODY NIEPODLEGŁO¦CI - kalendarz oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci


26.11.2018 r.
Konferencja "Mów mniej, więcej rozmawiaj"


14-15.11.2018 r.
Konferencja "Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty - nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego i matematyki"


29.10.2018 r.
"Szanse, możliwo¶ci i potencjał gmin w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem""


25.10.2018 r.
Konferencja "Nauka czytania i pisania podróż± do odkrywania ¶wiata"


17.10.2018 r.
Seminarium "Uczymy o Niepodległej"


10.10.2018 r.
Konferencja "Rozporz±dzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wyzwania, jakie stoj± przed kadr± kierownicz± i pracownikami szkół i placówek edukacyjnych w zwi±zku ze zmianami obowi±zuj±cymi od 25 maja 2018"


5.10.2018 r.
Warsztaty "Tradycje i warto¶ci w procesie wychowawczo - dydaktycznym"


Konkurs "Radomski Mistrz Polskiej Ortografii"


27.08.2018 r.
Konferencja "Awans zawodowy nauczycieli"25.06.2018 r.
Konferencja "Zmiany w zakresie zasad oceniania pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek"28.05.2018 r.
Uroczyste podsumowanie konkursów 2017/201825.05.2018 r.- ZAJĘCIA ODWOŁANE
Szkolenie "OK zeszyt"17.04.2018 r.
Projekt muzyczny "Wespół zespół"24-27.04.2018 r.
Tydzień na rzecz kariery - IV edycja


24.04.2018 r.
Seminarium "Aktywno¶ć fizyczna w życiu dzieci i młodzieży - rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania"14-15.04.2018 r.
Szkolenie "Sposoby oddziaływania muzykoterapeutycznego w procesie kształcenia dzieci"19.04.2018 r.
"Drogami słów, ¶cieżkami pie¶ni..." - opowie¶ć o tym, jak Polacy wędrowali do Niepodległej09.04.2018 r.
Konferencja "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ¶wietle zmian w prawie o¶wiatowym"05.04.2018 r.
Seminarium "Trudny rodzic czy motywator"ODWOŁANA KONFERENCJA
19.03.2018 r.

Konferencja "Rozporz±dzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jak przygotować placówkę o¶wiatow± do zmian obowi±zuj±cych od 25 maja 2018"


14.03.2018 r.
Formowanie postaw a współczesne zagrożenia


10.03.2018 r.
XV Konferencja "MATEMATYKA JEST Z NAMI"


5.03.2018 r.
VI konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo"


27.02.2018 r.
Konferencja "Kara i nagroda. Mechanizmy lustrzane w empatii"


24.02.2018 r.
Konferencja "Zaopiekuj się sob± nauczycielu"


22.02.2018 r.
Spotkanie w ramach współpracy radomskich szkół podstawowych ze szkołami zawodowymi


21.02.2018 r.
Szkolenie dla bibliotekarzy


6.02.2018 r.- GRUPA II
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie z zakresu prawa o¶wiatowego


6.02.2018 r. - GRUPA I -
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie z zakresu prawa o¶wiatowego


Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach o¶wiatowych"


7.12.2017 r.
Neuroróżnorodno¶ć

więcej...


4.12.2017 r.
V konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo"

więcej...


30.11.2017 r.
Seminarium "Zagrożenia dla emocji i psychiki współczesnego ucznia"

więcej...


29.11.2017 r.
Konferencja "Działam aktywnie, badam, do¶wiadczam"

więcej...


28.11.2017 r.
Seminarium "Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego"

więcej...


28.11.2017 r.
Seminarium "Jak skutecznie motywować uczniów do zmian w zachowaniu"

więcej...


16.11.2017 r.
"Młodzież ¶piewa lwowskie piosenki"

więcej...


9.11.2017 r.
Szkolenie z zakresu prawa o¶wiatowego - szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

więcej...


25.10.2017 r.
Programowanie z wykorzystaniem LOGOMOCJI

więcej...


23.10.2017 r.
Szkolenie z zakresu prawa o¶wiatowego

więcej...


17.10.2017 r.
Emerytura nauczycielska i nauczycielskie ¶wiadczenie kompensacyjne

więcej...


"Twoje dane - twoja sprawa" 2017/2018


Szkolenia "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki"

więcej...


7.06.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele wychowania fizycznego

więcej...


Konferencja "Progarm wychowawczo-profilaktyczny szkoły a wychowanie ku warto¶ciom"


KWIECIEŃ-MAJ
Konferencje dotycz±ce zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego

więcej...


31.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele języka polskiego

więcej...


30.05.2017 r.
"Problemy probabilistyczne w podstawie programowej. Zmiany w podstawie programowej"

więcej...


29.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele przedmiotów zawodowych

więcej...


25.05.2017 r.
Program doskonalenia kadry kierowniczej

więcej...


24.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele chemii, fizyki, przyrody

więcej...


23.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele matematyki

więcej...


22.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele wychowania fizycznego

więcej...


16-19.05.2017 r.
Tydzień na rzecz kariery – III edycja – harmonogram


17.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele kształcenia specjalnego

więcej...


16.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele kształcenia specjalnego

więcej...


10.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

więcej...


8.05.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele muzyki i plastyki

więcej...


26.04.2017 r.
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego "Do zaczytania jeden krok"

więcej...


24.04.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele geografii, przyrody i biologii

więcej...


21.04.2017 r.
Zmiany w podstawie programowej - nauczyciele języków obcych

więcej...


19.04.2017 r.,
Konferencja "Profilaktyka uzależnień"

więcej...


11.04.2017 r.,
Konferencja "Przygotowanie dziecka do roli ucznia - ruch i muzyka niezbędnym czynnikiem wszechstronnego rozwoju"

więcej...


03.04.2017 r.,
Seminarium "Cyfrowe Ja - dobre praktyki"

więcej...


29.03.2017 r.,
Szkolenie z zakresu programowania

więcej...


18.03.2017 r.,
Konferencja "Tylko matematyka"

więcej...


15.03.2017 r.,
"Nowe kierunki w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu"

więcej...


14.03.2017 r.,
Konferencja "Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego "

więcej...


09.03.2017 r.,
Program doskonalenia kadry kierowniczej

więcej...


9.02.2017 r.,
"Obowi±zki dyrektora szkoły/placówki w zakresie BHP i ich dokumentowanie"

więcej...


1.02.2017 r.,
"Tajemnice sztuki współczesnej"

więcej...


23.01.2017 r.,
Konferencja "Zmiany w systemie edukacji"

więcej...


13.01.2017 r.,
Program doskonalenia dla kadry kierowniczej

więcej...


28.11.2016 r.,
IV konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej - współpraca
i partnerstwo"

więcej...


23.11.2016 r.,
Konferencja "Postaw na matematykę. Matematyka kluczem do sukcesu na rynku pracy"

więcej...


08.11.2016 r.,
Konferencja "Od obrzędowo¶ci i ceremoniału pogrzebowego w historii i kulturze po szacunek do ¶mierci w procesie wychowania do warto¶ci"

więcej...


Nabór na bezpłatny kurs języka angielskiego

więcej...


11.10.2016 r.,
Inauguracja projektu "Historia Cię szuka" - film "Wspomnienie o Marii Kelles - Krauz (1882-1969)"

więcej...


21.10.2016 r.,
Nabór na kurs doskonal±cy - piłka siatkowa

więcej...


Materiały do diagnozy z matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

więcej...


Nabór na kurs "Kierownik wycieczek szkolnych"

więcej...


22.06.2016 r.,
"Praktycznie wszystko o prawie – skonsultuj swoj± wiedzę z praktykiem"

więcej...


13.06.2016 r.,
Podsumowanie zawodów i konkursów organizowanych przez RODoN

więcej...


8.06.2016 r.,
 Konferencja "Powszechne wychowanie dzieci w dwujęzyczno¶ci - warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego regionu"


Nabór na kurs doskonal±cy,
"Kierownik wycieczek szkolnych"

więcej...


8.05.2016 r.,
Projekt 2gether4more


25.04 - 28.04.2016 r.,
 Tydzień na rzecz kariery - "Zaplanuj swoj± przyszło¶ć ¶wiadomie, nie pozwól, aby przypadek albo kto¶ inny za ciebie j± zaplanował"


27.04.2016r.,
Seminarium "Tożsamo¶ć cyfrowa"

więcej...


27.04.2016 r.,
 Konferencja "Edukacja czytelnicza - Nauczyciel przewodnikiem w ¶wiecie słowa"


18.04.2016r.,
Konferencja "Ziemia na rozdrożu"

więcej...


14.04.2016r.,
Konferencja "Alkohol, dopalacze - droga donik±d"

więcej...


04.04.2016r.,
Szkolenie dotycz±ce zagrożenia terrorystycznego

więcej...


31.03.2016r.,
Warsztaty dla Liderów Edukacyjnych z zakresu prawa autorskiego i wolnych licencji

więcej...


31.03.2016r.,
Zajęcia z cyklu "Tajemnice sztuki współczesnej"

więcej...


12.03.2016r.,
XIII Konferencja pod hasłem "Gramy o matematykę"

więcej...


10.03.2016r.,
III Konferencja z cyklu "Ruszamy po zdrowie" - "Zdrowe odżywianie i wła¶ciwe nawyki żywieniowe uczniów"

więcej...


7.03.2016r.,
Edukacja prawna w radomskich szkołach podstawowych - spotkanie dla nauczycieli

więcej...


23.02.2016r.,
Konferencja "Neurodydaktyka - nowy sposób my¶lenia o edukacji"

więcej...


02.12.2015r.,
III konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej – współpraca i partnerstwo"
materiały pokonferencyjne do pobrania

więcej...


28.01.2016r.,
II konferencja z cyklu "Ruszamy po zdrowie" - "Edukacja zdrowotna"

więcej...


12.01.2016r.,
Konferencja "Matematyka w działaniu - jak pomóc dzieciom uczyć się ważnych pojęć matematycznych"

więcej...


10.12.2015r.,
Projekt "Praktycznie wszystko o prawie - skonsultuj swoj± wiedzę z praktykiem"

więcej...


08.12.2015r.,
Konferencja z cyklu "Ruszamy po zdrowie" - Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywno¶ci ruchowej

więcej...


03.12.2015r.,
Efektywne nauczanie matematyki z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Warto¶ci Dodanej

więcej...


02.12.2015r.,
III konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej – współpraca i partnerstwo"

więcej...


26.11.2015r.,
"Jak poprawić jako¶ć pracy nauczyciela matematyki?"

więcej...


23.11.2015r.,
Przeciwdziałanie powszechno¶ci dopalaczy i innych ¶rodków psychotropowych w szkole/placówce

więcej...


18.11.2015r.,
"TAJEMNICE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ" - II edycja

więcej...


03.11.2015r.,
"Afryka - kontynent wci±ż nieodkryty" - wykład dr Tomasza Witesa

więcej...


Kurs doskonal±cy umiejętno¶ć gry w badmintona

więcej...


  8.10.2015 godzina 14.00
Konferencja "Ucz (się) legalnie! Szanse i zagrożenia edukacji w cyfrowej rzeczywisto¶ci"

rejestracja na konferencję


Nabór na kursy doskonal±ce z języka angielskiego i niemieckiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

więcej...


Akademia Rozwoju Przedszkolaka - czerwiec
Akademia Rozwoju Przedszkolaka po angielsku - metody aktywizuj±ce

więcej...


9.06.2015 godzina 14.00
„Rozpoznawanie zaburzeń w zachowaniu”

więcej...


8.06.2015 godzina 13.00
Uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych przez RODoN

więcej...


29.05.2015 r.
"Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Rozwijanie umiejętno¶ci matematycznych dziecka 6 - letniego w szkole"

więcej...


  28.05.2015 r.
Szkolenie "ABC klimatu"

więcej...


  20.05.2015 r.
II Konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo" - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI

więcej...

II Konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej-współpraca i partnerstwo" - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI
materiały pokonferencyjne do pobrania


  18.05.2015 r.
Szkolenie "ABC klimatu"

więcej...


7.05.2015
„Komunikacja interpersonalna w szkole – czyli w co graj± uczniowie, w co graj± nauczyciele”

więcej...


  27.04.2015 r.
"Tydzień na rzecz kariery" dedykowany gimnazjalistom i ich rodzicom/opiekunom

więcej...

  HARMONOGRAM


„Akademia Rozwoju Przedszkolaka” - kwiecień

więcej...


  25.04.2015 r.
Zespół Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca 66
Konferencja "Przyjazne przedszkole, bezpieczna szkoła"

więcej...


  20.04.2015 r.
¦wiatowy Dzień Ziemi 2015

więcej...


20.04.2015 r.    ODWOŁANE
Konferencja "¦wiat na rozdrożu"

Akademia Rozwoju Przedszkolaka - marzec

więcej...


25.03.2015
Wpływ aktywno¶ci w sieci na wizerunek ucznia w realnym ¶wiecie

więcej...


  I Konferencja z cyklu "Doskonalenie jako¶ci edukacji zawodowej-współpraca i partnerstwo" - Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Radomiu 
18.03.2015, Instytut Technologii Eksloatacji-PIB

  program konferencji  


Finał konkursu - My Hometown
17.03.2015, Zespół Szkół Plastycznych

więcej...


„Kurs doskonal±cy - piłka siatkowa”
13.03.2015, PG 13 w Radomiu

więcej...


„Techniki efektywnego uczenia się - sposób na rozwijanie zdolno¶ci intelektualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
10.03.2015, V LO im. R.Traugutta w Radomiu

więcej...


  Pomysły dla Wisły  - konferencja

więcej...


„My hometown” - konkurs z języka angielskiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

więcej...


„Akademia Rozwoju Przedszkolaka” - luty

więcej...


Kurs doskonal±cy dla nauczycieli wychowania fizycznego

więcej...


11.02.2015 r. godz.12.00-15.30
Seminarium "Zapobieganie agresji w szkole poprzez naukę współdziałania, tolerancji i pełnienia ról społecznych"

więcej...


6.02.2015 r. godz.14.00-19.00
Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Rozwijanie umiejętno¶ci matematycznych dziecka
6 - letniego w szkole

więcej...


„Akademia Rozwoju Przedszkolaka” - styczeń

więcej...


16.01.2015 r. godz. 14.30
Edukacja wczesnoszkolna”- techniki nauczania polisensorycznego oraz ćwiczenia aktywizuj±ce wszystkie zmysły podczas nauki języka.
RODoN, ul. Słowackiego 17

więcej...


11 grudnia 2014
Tajemnice sztuki współczesnej

więcej...


8 grudnia 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka - „¦wi±teczne inspiracje plastyczne - formy przestrzenne”

więcej...


17-30 listopada 2014
Dni Karskiego w Radomiu - wystawa, wykłady, filmy i gra miejska

więcej...


18.11.2014 r., godz. 16.30-17.30
Ochrona konsumenta i polubowne załatwianie sporów
RODoN, ul. Słowackiego 17

więcej...


5.11.2014 r., godz 14.30-17.30
Konferencja"Wspieranie rozwoju umiejętno¶ci motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - GIMNASTYKA PALUSZKOWA"
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70

więcej...


  30.09.2014 r., godz 9.00
Wychowanie ku warto¶ciom”- konferencja z cyklu "Samorz±d a wychowanie",
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul.25 Czerwca 70

więcej...

stanowisko końcowe


5.06.2014r., w godz.14.00-17.00
Matura 2015 - Pochodna wraca - konferencja organizowana przez RODoN we współpracy
z UTH i RO SNM
                                                                   więcej...
02.06.2014, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: O¶rodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

26.05.2014r. o godz. 13.00
Wykład i dyskusja na temat Rosji                  więcej...
22.05.2014r., w godz.12.00-15.30
Komunikacja interpersonalna w szkole - czyli
w co graj± uczniowie, w co graj± nauczyciele?
- seminarium                                                                        więcej...
28.04.2014r., godz.11.00-15.00
Codzienno¶ć dyrektora. Prawo o¶wiatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
23.04.2013r., godz.08.50
Zielone miasto - program "¦wiatowego Dnia Ziemi"
Miejsce: Wydział MTiW, ul.Chrobrego 27,
sala 239                                                                              więcej...

Kwiecień 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka
- cykl warsztatów dla nauczycieli
z przedszkoli i szkół podstawowych           więcej... 28.03.2014r., godz.12.30
Finał VII Radomskich Zawodów Informatycznych odbędzie się w ZSO nr 6 w Radomiu przy ul.Kilińskiego 25.
21.03.2014r., godz.10.00
Odczarować zespół Downa” - konferencja
z cyklu "Samorz±d a wychowanie",
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga, ul.25 Czerwca 70                           więcej...
17 marca 2014r.
Codzienno¶ć dyrektora. Prawo o¶wiatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
6 marca 2014
Jak skutecznie motywować uczniów do zmian
w zachowaniu - seminarium                      więcej...
11 lutego 2014
Wykład dla zainteresowanych geografi±, ekonomi± i przedsiębiorczo¶ci± nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych          więcej...
6 lutego 2014, godz.11.00
Etyczny aspekt diagnozy psychologiczno- pedagogicznej – seminarium dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

więcej...


5 lutego 2014
Ogólnopolski Program Edukacyjny:
Twoje dane - twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

więcej...


5 lutego 2014 - debata międzyszkolna z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia 2014r., już po raz ósmy obchodzimy w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych
3 lutego 2014
Codzienno¶ć dyrektora. Prawo o¶wiatowe w praktyce - szkolenie

więcej...


Styczeń 2014
Ogólnopolski konkurs „Kolęda w sieci” - -wyniki głosowania

więcej...


III miejsce dla RODoN-u w konkursie zorganizowanym przez GIODO oraz wyróżnienie za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych
11 grudnia 2013r.  - szkolenie odbędzie się
w terminie póĽniejszym


Szkolenie metod± Insights Discovery™ - dla Dyrektorów szkół i placówek

więcej...


9 grudnia 2013r.
Szkoła bezpieczna w sieci

  Program konferencji

Samorz±d a wychowanie

Stanowisko końcowe        -         więcej...


21.11.2013, godz.10.00-14.00
Codzienno¶ć dyrektora - prawo o¶wiatowe w praktyce - warsztaty

więcej...


20.11.2013, godz.14.00
Zasoby Radomskiego Archiwum Państwowego i możliwo¶ci ich wykorzystania w pracy dydaktycznej

więcej...


13.11.2013r. godz.10.00-14.15
Samorz±d a wychowanie”- konferencja;
Zespół Szkół Muzycznych im.Oskara Kolberga, ul.25 Czerwca 70

  Program konferencji
Kreatywno¶ć i przedsiębiorczo¶ć
w edukacji
- międzynarodowy projekt kierowany do wszystkich szkół

więcej...


24.10.2013
Warsztaty dotycz±ce szkolnego prawa pracy w praktyce

więcej...


02.10.2013
IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane - twoja sprawa.

więcej...Do 30.09.2013 zapisy na:
uroczyst± X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 paĽdziernika 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencj± obj±ł Radomski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
24.09.2013, godz.14.00
Edukacja prawna - spotkanie ze szkolnymi koordynatorami.
RODoN, ul.Słowackiego 17

15.09.2013
Kreatywno¶ć i przedsiębiorczo¶ć
w edukacji
- projekt

więcej...


14.09.2013
Radomski Mistrz Polskiej Ortografii

więcej...


14.09.2013
Diagnoza wstępna z matematyki

więcej...


12.09.2013
Seminarium dla kadry kierowniczej:
Ustawa przedszkolna” i zmiany w prawie pracy w 2013r.

więcej...


09.09.2013
Konferencja:
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

więcej...


Edukacja prawna

więcej...


Do 15 wrze¶nia zapisy na:
uroczyst± X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 paĽdziernika 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencj± obj±ł Radomski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
Zmiany w szkolnictwie zawodowym - propozycje zajęć

3 czerwca 2013r, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: O¶rodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

3 czerwca 2013r. godz.11.00
Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych społecznie”
- seminarium poprowadz± pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Miejsce: Urz±d Miejski w Radomiu, sala 114
Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłaszanie udziału do 29 maja 2013r.
w sekretariacie RODoN-u, tel.48 3600005.

28 maja 2013 roku w godz.13.00-16.00 „Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - przygotowanie szkół i placówek do nowych wymagań egzaminacyjnych” - seminarium dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego
i zainteresowanych nauczycieli.
Cel: podniesienie jako¶ci kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych
Miejsce: sala konferencyjna Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul.Ko¶ciuszki 7
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału
do 24 maja 2013 r. pod nr tel.48 360 00 05.

27 maja 2013r. w godz. 12.00-14.00
Gra miejska, zorganizowana przez Radomski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzib±
w Radomiu, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa” - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli.
  Regulamin
16 maja 2013r. godz.15.30-17.30
Różnorodne techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym - warsztaty metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli placówek przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul.Tybla 7/11

Prosimy o potwierdzenie obecno¶ci
do 14.05.2013r. telefonicznie: 801304050; faksem: 22 695 48 36; na stronie: www.wszpwn.com.pl
  Zaproszenie
25 kwietnia 2013r. godz.13.00-16.00
Jak organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - seminarium
Dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego i zainteresowanych nauczycieli.
Miejsce: Sala konferencyjna CKU im.T.Ko¶ciuszki w Radomiu przy ul.Ko¶ciuszki 7,
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału do dn.23.04.2013r. pod nr tel.48 360 00 05.
23 kwietnia 2013r., godz.8.45.
Odpady - realne zagrożenie ¶rodowiska - wykłady i ćwiczenia

 Program „Dnia Ziemi” na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu
19 kwietnia 2013r., godz.15.30
Dziecko w ¶wiecie matematyki - konferencja
Wyższa Szkoła Handlowa,ul.Traugutta 61a
Zapisy do 16.04.2013, tel. 48 360 00 05, email: rodon@rodon.radom.pl

17 kwietnia 2013r.
Rekrutacja do szkół ponadgminazjalnych
- spotkanie z koordynatorami:
godz.10.30 - gimnazja
godz.12.00 - szkoły ponadgimnazjalne
Sala UM w Radomiu, ul.Kilińskiego 30

11 kwietnia 2013r., godz.15.30
Pole minowe czy pole do popisu?
Fakty i mity edukacji wczesnoszkolnej ¶wietle reformy o¶wiaty i praktyki pracy nauczycieli - konferencja:
Hotel „Aviator”, ul.Malczewskiego 18,


Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej „Minstrel” odbędzie się
19 marca 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Słowackiego 17
wg następuj±cego porz±dku:
- szkoły podstawowe           9.00-10.00
- gimnazja                        10.30-11.30
- szkoły ponadgimnazjalne 11.30-12.30
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2013r.

26 marca 2013r.
Wyspy - nieznane konflikty geograficzno - polityczne - wykład22 marca 2013r.
Matematyczne preteksty - konferencja20 marca 2013r.
Społeczne i psychologiczne konsekwencje ujawniania danych
w ¶rodowisku szkolnym
- seminarium14 marca 2013r.
Przygotowanie uczniów i słuchaczy
do egzaminów potwierdzaj±cych kwalifikacje zawodowe
- seminarium14 marca 2013r.
Jak uczyć historii i społeczeństwa? Nauczanie w±tkowe dobrym pomysłem na HIS - spotkanie z autorami podręczników i programów - konferencja

6 marca 2013r.
Dziecko w Sieci - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online - szkolenie5 marca 2013r.


X Muza w Podstawie Programowej, czyli Filmoteka Szkolna i inne projekty edukacji filmowej - konferencja

21 lutego 2013r.
Kształcenie praktyczne - rzeczywiste warunki pracy i współpraca
z pracodawc±
- seminarium

18 lutego 2013r.
IX Konkurs Ortograficzny - Finał

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs doskonal±cy: „Pierwsza pomoc przedmedyczna

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs: „Doskonalenie pracy trenera-nauczyciela z zakresu piłki ręcznej

22 stycznia 2013r.
Seminarium: „Powstanie Styczniowe

10 grudnia 2012r
Dzień Praw Człowieka

5 grudnia 2012r.
Spotkanie w sprawie programu edukacyjnego:
Twoje dane - twoja sprawa

4 grudnia 2012r.
Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja

Prus nieodczytany, Prus niedoczytany - zaproszenie na konferencję
Zmiana miejsca wykładu - sala 113
23,24 listopada 2012r.
Proste naprawy introligatorskie księgozbioru - szkolenie dla bibliotekarzy

24 listopada 2012r.
Uczeń z dyskalkuli±. Pomocne sposoby na pokonywanie trudno¶ci - warsztaty dla nauczycieli w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

21 listopada 2012r.
Konferencja: BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK, BEZPIECZNY UCZEŃ - budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program konferencji    >>

20-21 paĽdziernika 2012r.
Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów:
„Metoda na Witolda G.”

Program konferencji    >>

Zaproszenie dla nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczn±
6 paĽdziernika 2012r.
Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijaj±ce umiejętno¶ci matematyczne dzieci w wieku szkolnym


Zapraszamy polonistów wszystkich typów szkół do pracy w komisji sprawdzaj±cej dyktanda
VI otwartego konkursu o tytuł:
Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii„Zapraszamy do diagnozy wstępnej z matematyki”


30 maja 2012r.
„Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjalnych


29 maja 2012r.
„Nareszcie muzyka! Czyli nowa muzyka
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

- konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego


28 maja 2012
Uroczyste podsumowanie Radomskich Zawodów: Chemicznych, Fizycznych, Informatycznych, Matematycznych i konkursu Z map± dookoła ¶wiata - Zespół Szkół Samochodowych, ul. 25 Czerwca 66, godz.13.00


23 maja 2012r.
Procedura Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań pedagogów szkolnych - szkolenie dla pedagogów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli


18-19 maja 2012r.
Konferencja dla Dyrektorów szkół
i przedszkoli


16 maja
Współczesne zagrożenia ¶rodowiska - wykłady i pokazy labolatoryjne


12 maja 2012r.
Komisja VIII Radomskich Zawodów Fizycznych informuje o zmianie terminu finału zawodów
z 19 maja na 12 maja
. Miejsce i godzina pozostaj± bez zmian.


12 maja 2012r.
Uczeń z dyskalkuli±. Pomocne sposoby na pokonywanie trudno¶ci - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, matematyków i pedagogów


26 kwietnia 2012r.
Zaproszenie na konferencję


21 kwietnia 2012r.
XII Radomskie Zawody Matematyczne - finał


20 kwietnia 2012r.
XII Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów szkół wszystkich poziomów nauczania. Badaj klimat z Programem GLOBE


14 kwietnia 2012r.
V Radomskie Zawody Chemiczne - finał


13 kwietnia 2012r.
Młodzież w działaniu - bezpłatne szkolenie dla nauczycieli


17 kwietnia 2012r.
Spotkanie ze szkolnymi koordynatorami naboru elektronicznego


4 kwietnia 2012r.
- mija termin I etapu (wewn±trzszkolnego) konkursu języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI


2 kwietnia 2012r.
Podsumowanie X Regionalnego Konkursu Ortograficznego oraz V Regionalnego Konkursu Czytelniczego dla wszystkich poziomów, odbędzie się 02.04.2012r. o godz.10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul Piłsudskiego 12. Serdecznie zapraszamy laureatów i finalistów konkursów wraz z opiekunami.

2 kwietnia 2012r.
Kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego: "Wykorzystanie siłowni na lekcjach wychowania fizycznego"


30 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs przyrodniczo - ekologiczny


26 marca 2012r.
Uwaga! - Zmiana godzin finałów konkursów czytelniczych


24 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas drugich - PSP 34


22 marca 2012r.
X Jubileuszowy międzyszkolny konkurs matematyczny - I etap - PSP 2


17 marca 2012r.
O dzieciach uzdolnionych matematycznie - konferencja


16 marca 2012r.
Finał V Radomskich Zawodów Informatycznych - lista finalistów


14 marca 2012r.
Zmiana terminu finału konkursu:
"Z map± dookoła ¶wiata - Polska egzotyczna południowo zachodnia"


14 marca 2012r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie
- seminarium


12 marca 2012r.
II Radomski Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Minstrel"- Harmonogram przesłuchań


10 marca 2012r.
Upływa termin zgłaszania szkoły do konkursów: "Innowacyjny biznes i "Zawody przyszło¶ci na lokalnym rynku pracy"


10 marca 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


7 marca 2012r.
Esy-floresy - przedszkolne sukcesy- konferencja


25 lutego 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


24 lutego 2012r.
"Specjalistyczne oprogramowanie i programy wzbogacaj±ce warsztat pracy doradcy zawodowego"- warsztaty


18 lutego 2012r.
Druga edycja szkolenia: "Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspieraj±ce naukę czytania i pisania"


10 lutego 2012r.
"Co techniki satelitarne mog± dać każdemu z nas?"
Wykład i ćwiczenia dla nauczycieli geografii poprowadzi dr hab. Bogdan Zagajewski - Adiunkt Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.


10 lutego 2012r.
V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Kto czyta ksi±żki, żyje podwójnie - szkoły ponadgimnazjalne-
I etap


7 lutego 2012r. - XI Regionalny Konkurs Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej- II etap


6 lutego 2012r.- X Regionalny Konkurs Ortograficzny - finał konkursu


3 lutego 2012r.- V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Czytanie jest podróż± - gimnazja - I etap


4 stycznia 2012r.- XII Radomskie Zawody Matematyczne - I etap (szkolny)


12 grudnia, godz.10.00 - I etap (szkolny) konkursu "Z map± dookoła ¶wiata"


Zmiana terminu I etapu (szkolnego) Radomskich Zawodów Fizycznych.
Nowy termin: 19.12.2011r. o godz.10.00


15 grudnia - Zaburzenia odżywiania nastolatków


9 grudnia - Muzyka, ¶piew i taniec w repertuarze bożonarodzeniowym- szkolenie


Zmiany w kształceniu zawodowym


Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspieraj±ce naukę czytania i pisania


Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS)


Stare i nowe zabawy podwórkowe - szkolenie prowadzone przez trenerów KLANZA


Konferencja dla dyrektorów szkół


Szkolenie dla nauczycieli języków obcych


Spotkanie koordynatorów projektu "Epitafium 21" - 11.10.2011


Spotkanie koordynatorów - nabór elektroniczny


Szkolenie dla nauczycieli - "Terapia ręki"


Odpowiedzialno¶ć prawna nauczycieli i pracowników administracji